FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

Presentació

En aquest espai descrivim la normativa que regeix els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) per a la contractació d’obres, subministraments i serveis.

FGC és una empresa pública que opera en els sectors de transport, turisme i muntanya, amb la finalitat de contribuir a la millora de la mobilitat i del lleure a Catalunya. FGC gestiona els recursos i les infraestructures que li han estat assignats i aquells altres que genera, amb criteris d’eficàcia, respecte a la Llei i optimització de la seva rendibilitat econòmica i social. Dins d’aquest context, FGC disposa d’un sistema de contractació d’obres, subministraments i serveis adaptat a les seves necessitats, amb total respecte a la normativa vigent i que garanteix professionalitat i tracte homogeni als seus proveïdors i usuaris.

Mitjançant aquest espai posem a l’abast de les empreses i usuaris en general la normativa d’aplicació per a les contractacions i les licitacions i adjudicacions en procés.

Perfil de Contractant

FGC és una entitat de dret públic sotmesa al text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) (Real Decret Legislatiu 3/2011 del 14 de novembre de 2011, publicat al BOE núm. 276 del 16 de novembre de 2011). Així mateix, FGC resta sotmesa especialment a la Llei 31/2007 de Contractació en els sectors d’aigua, energia, transports i serveis postals.

El sistema legal previst en el TRLCSP estableix diversos graus de vinculació al seu contingut. En aquest sentit, FGC pot considerar-se inclosa en el nivell mitjà de vinculació. Les entitats incloses en aquest nivell estan obligades a utilitzar la normativa que fa referència als contractes harmonitzats, que son aquells que pel seu elevat import han de licitar-se amb publicitat a la Unió Europea i d’altra banda gaudeix de major discrecionalitat a l’hora d’instrumentar els contractes d’una importància econòmica inferior.

És per això que FGC ha elaborat unes instruccions de contractació que complementen la normativa vigent, configurant un sistema de contractació àgil i flexible i amb total respecte als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.

Pel que fa a la Llei 31/07, en tractar-se d'una normativa de caràcter sectorial que opera en el sector del transport per ferrocarril, FGC l'aplica exclusivament en els contractes que per la seva quantia i pel seu objecte queden regulats per l’esmentada normativa. La Llei disposa d’uns procediments similars al previstos a la del sector públic, amb una especial coincidència pel que fa als procediments relatius als contractes harmonitzats.

FGC complementa la seva activitat contractual amb la participació en el registre ProTRANS, registre de proveïdors previst a la Llei 31/2007 que li permet gaudir d’una selecció de proveïdors, conjuntament amb altres empreses del sector ferroviari.
Així mateix FGC, aplica altres normatives que mantenen una vinculació directa amb la contractació d’obres, subministraments i serveis, com son les relatives a prevenció de riscos laborals, seguretat i salut i coordinació d’obres.

FGC utilitza a més altres dispositius contractuals de l’àmbit de la Generalitat, com el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) o el sistema de Classificació d’Empreses de la Junta Consultiva i que en un futur seran complementats amb eines multimèdia com la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat.

FGC, mitjançant aquesta web, posa a l’abast dels proveïdors i usuaris en general les licitacions i adjudicacions que es troben en procés.

Per a l’ampliació de qualsevol informació referent al perfil de contractant d’FGC, podeu posar-vos en contacte amb l’Àrea d’Aprovisionaments i Contractació:
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

carrer dels Vergós, 44, 08017 Barcelona.
NIF: Q0801576J

+34 93 366 30 00

[email protected]

Horari del registre públic
De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, tot l'any.
Els dies 24 i 31 de desembre romandrà tancat.


Informació de contractació pública

Per a la sol·licitud d'informació en matèria de contractació pública els interessats es podran adreçar per escrit a:

Àrea de Contractació
carrer dels Vergós, 44
08017 Barcelona

[email protected]Queixes i denuncies

Per a la presentació de queixes i denúncies per suposats incompliments de l'ètica contractual els interessats es podran adreçar per escrit a:

Àrea de Contractació
carrer dels Vergós, 44
08017 Barcelona

[email protected]