FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

Civisme a FGC i adhesió dels contractistes a la reducció de les conductes incíviques


Presentació

L'empresa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) gestiona un servei públic d'interès general i essencial per a la comunitat. A més, contribueix a la millora de la mobilitat i a la generació de riquesa.

FGC, amb l'objectiu de gestionar eficientment i eficaçment els serveis i les infraestructures que té assignades, incrementa el valor dels serveis mitjançant la qualitat, la seguretat, la regularitat i el confort.

La seguretat és la responsabilitat general principal per a l'eficàcia del servei i la seva percepció per part dels clients, una prioritat.

En aquest marc, FGC considera el civisme en totes les seves instal·lacions de transport com una prioritat. Activarà polítiques davant dels seus clients, dels seus treballadors, dels seus proveïdors, d'altres interessats i davant de la societat en general, per maximitzar les condicions cíviques en tot moment i les adoptarà per a la millora continuada del servei i de la gestió.

La direcció de FGC i tot el seu personal es comprometen a fomentar el civisme i a impulsar que tothom, usuaris / empreses contractades / concessions o similars / etc., acceptin i defensin els mateixos valors. Per a aconseguir-ho, cada part en el seu àmbit d'actuació dirigirà els seus esforços a:

 1. Minimitzar els impactes negatius i les conseqüències no desitjades que les conductes incíviques puguin generar.

 2. Potenciar la previsió i la prevenció com actituds preferents en la reducció de conductes incíviques, procurant superar el compliment mínim legal.

 3. Promocionar els valors ètics, el respecte als altres i les bases que ho sostenen com els costums, les tradicions i les normes socials.

 4. Promoure que els treballadors siguin un exemple en el comportament i en l'ús de les instal·lacions.

 5. Actuar contra la indiferència davant les conductes incíviques mitjançant el foment de conductes positives, actituds i hàbits que les impedeixin.

 6. Continuar promovent la qualitat i el civisme a les nostres instal·lacions i serveis, basant-nos principalment en l'orientació al client, la innovació, la professionalitat i la millora continuada dels nostres processos.

 7. Mantenir vies de comunicació amb els sistemes socials i educatius, amb els serveis de seguretat pública i amb els mitjans de comunicació, com elements de major contacte directe amb la realitat del moment.

 8. Potenciar la relació entre els operadors del transport públic, en especial els que operen en intermodalitat.

 9. Promoure, en aquest àmbit, la reflexió i l'anàlisi per als futurs dissenys d'instal·lacions, trens i altres equipaments, la investigació per part dels fabricants, i buscar la complicitat dels sectors productius.

Síntesi del procés

L'adhesió al projecte de 'reducció de conductes incíviques d'FGC' serà preceptiva per a totes les empreses que formalitzin contractes o comandes amb FGC de forma directa o per tercers, i comportarà l'acompliment d'uns 'compromisos' que formaran part de les obligacions subscrites entre els contractistes i FGC. Aquests compromisos constaran, de forma específica, en les clàusules dels documents corresponents.

Per a aconseguir la màxima extensió i efectivitat del projecte, l'adhesió a la 'reducció de conductes incíviques', i l'acompliment dels compromisos derivats, seran aplicables també a les empreses contractistes que realitzen treballs a les instal·lacions del ferrocarril però no han estat directament contractades per FGC.

El procés d'adhesió d'una empresa contractista a l'esmentat projecte comprèn els passos següents:

 1. L'obligatorietat serà assumida per les empreses contractistes quan formalitzin el contracte (de forma directa o per tercers), o quan FGC els encomani la comanda corresponent. La clàusula d'obligatorietat es trobarà a: apartat actual de 'Perfil del contractant', pestanya 'Instruccions de contractació', document 'Condicions Generals de contractació'.

 2. A l'apartat 'Documentació' d'aquest bloc de 'Civisme a FGC' es troba el document 'd'Adhesió dels contractistes', en el qual es desenvolupen els procediments concrets que han de respectar tant els responsables com el personal de les empreses contractistes per donar compliment als compromisos adquirits.

 3. En termes generals, l'adhesió de les empreses contractistes al projecte de 'reducció de conductes incíviques' comporta el següent:

   Els responsables de l'empresa han de difondre adequadament entre el seu personal els principis del projecte, i han de vetllar per que l'esmentat personal respecti les instruccions i procediments establerts en matèria de 'Civisme a FGC'.
   El personal de l'empresa contractista, a més de mantenir en tot moment una actitud de comportament cívic, ha d'alertar a FGC -pels mitjans que s'hagin determinat- de les conductes incíviques que pugui observar mentre realitza les seves tasques en les instal·lacions del ferrocarril.
Per a l’ampliació de qualsevol informació referent al Civisme a FGC, podeu posar-vos en contacte amb el vostre interlocutor del contracte o comanda.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

carrer dels Vergós, 44 08017 Barcelona.
NIF: Q0801576J

Horari del registre públic
De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, tot l'any.
Els dies 24 i 31 de desembre romandrà tancat.